Kindly’s Whiskey Punch

  • 1 oz. MUHLENBERG Silver Mühl Whiskey
  • 2 oz. Pineapple Juice
  • 1 oz. Lemon Juice
  • 1 oz. Simple Syrup
  • Pineapple Wedge Garnish